Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin. 

+ Các thông tin của khách hàng khi mua sản phẩm không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của khách hàng. Ngoại trừ một số trường hợp cần thiết như: Khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết và bắt buộc phải cung cấp những thông tin này. 

+ Các thông tin cá nhấn mà website https://impackvietnam.com/ có thể thu thập từ khách hàng: ngày sinh, giới tính, Email, địa chỉ điện thoại liên lạc, nghề nghiệp, nơi làm việc 

Phạm vi sử dụng thông tin.

Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể sử dụng các mục đích sau:

+ Cung cấp hàng hóa, chăm sóc khách hàng hay thực hiện các giao dịch mà khách hàng yêu cầu cho phép.

+ Gửi thông tin đến khách hàng, nâng cáo mối liên kết và tương tác với khách hàng.

Nếu không có sự đồng ý của khách hàng thì website https://impackvietnam.com/ sẽ không cung cấp thông tin của khách hàng cho đơn vị thứ ba để họ dùng vào mục đích quảng cáo. Ngoại trừ một số trường hợp có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin của khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

Các thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ trong một thời gian cần thiết nhằm vụ phục các yêu cầu của khách hàng đưa ra.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Người tiêu dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan / cá nhân / tổ chức sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin của mình, bao gồm: 

Ban quản trị

Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website https://impackvietnam.com/

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động

Công ty nghiên cứu thị trường

Cố vấn tài chính, pháp lý và công ty kiểm toán

Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của người tiêu dùng

Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Địa chỉ thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Công Ty TNHH IMPACK Việt Nam

Số 17-18, Đường Số 6, KCN Long Thành, H. Long Thành,Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3514919

Số Fax: (0251) 3514909

info@impackvietnam.com

www.impackvietnam.com

 

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Người tiêu dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh hoặc bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới

Công Ty TNHH IMPACK Việt Nam

Số 17-18, Đường Số 6, KCN Long Thành, H. Long Thành,Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3514919

Số Fax: (0251) 3514909

info@impackvietnam.com

www.impackvietnam.com